REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.mobilnygabinetpediatryczny.pl

z dnia 3.09.2018r.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mobilnygabinetpediatryczny.pl

[Definicje]

§1

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej, oznaczają:

 1. Serwis internetowy– serwis internetowy Mobilny Gabinet Pediatryczny działający pod adresem: mobilnygabinetpediatryczny.pl;
 2. Klient– konsument korzystający z usług Mobilnego Gabinetu Pediatrycznego;
 3. Konsument– osoba fizyczna zawierająca umowę z Mobilnym Gabinetem Pediatrycznym (dokonująca zamówienia bądź korzystająca z usług oferowanych w Serwisie internetowym), w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Strona WWWmobilnygabinetpediatryczny.pl;
 5. Usługa– usługi oferowane przez Mobilny Gabinet Pediatryczny;
 6. Zamówienie– zamówienie, którego przedmiotem jest Usługa będąca w ofercie Mobilnego Gabinetu Pediatrycznego;
 7. Formularz zamówienia– formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Usług;
 8. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 9. Regulamin– niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu;
 10. Newsletter– usługa elektroniczna świadczona przez Mobilny Gabinet Pediatryczny przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Mobilnego Gabinetu Pediatrycznego cyklicznych treści zawierających informacje o towarach i nowościach w sklepie internetowym;
 11. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
 12. Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

[Stosowanie postanowień Regulaminu]

§2

 1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Użytkownikami Portalu za pośrednictwem Serwisu internetowego.

[Informacje podstawowe]

§3

 1. Właścicielem Serwisu internetowego oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa o świadczenie usług jest Łukasz Grzywacz prowadzący Indywidualną Praktykę Lekarską Łukasz Grzywacz z siedzibą – będącym jednocześnie adresem do korespondencji: ul. Bestwińska 25; Bestwina, adres e-mail: kontakt@mobilnygabinetpediatryczny.pl
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Mobilny Gabinet Pediatryczny. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Mobilny Gabinet Pediatryczny ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Klientami Serwisu mogą być zarówno Konsumenci, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień.
 4. Każdy Klient składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 5. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu internetowego Klient może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mobilnygabinetpediatryczny.pl, bądź kontaktując się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 0048501595866
 6. Korzystanie ze Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.

 

[Ochrona danych osobowych]

§4

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – od dnia obowiązywania Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń Klienta wynikających z zawartej umowy.
 3. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych Usług. W takim przypadku Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.
 7. Administratorem danych osobowych jest Mobilny Gabinet Pediatryczny.
 8. Mobilny Gabinet Pediatryczny oświadcza, iż wprowadził niezbędne środku techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przetwarzania powierzonych danych osobowych. Mobilny Gabinet Pediatryczny oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 

[Polityka prywatności]

§5

 1. Mobilny Gabinet Pediatryczny informuje, iż podczas korzystania z Serwisu internetowego w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (Google analytics). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji.
 2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Strony WWW http://www.monbilnygabinetpediatryczny.pl/polityka-prywatnosci

[Płatność]

§ 6

  1. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi jest Spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590.
  2. Usługodawca oferuje następujące formy płatności:
  • przy pomocy karty płatniczej,

Dostępni operatorzy kart płatniczych:

*Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  • szybki przelew elektroniczny,

3. Towar wysyłany jest pod adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Sklep MASH EVENT poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

[Newsletter]

§7

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia (odnośnik „Newsletter”).
 2. Przy wyrażeniu powyższej zgody, Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail Newsletter Serwisu internetowego zawierający informacje handlowe a wysyłany przez Mobilny Gabinet Pediatryczny.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce Newsletter(odnośnik „Newsletter”).

[Postanowienia końcowe]

§8

 1. Wszelkie prawa do Strony WWW, a także materiałów (zdjęć, tekstów, grafik i innych plików) umieszczonych na Stronie WWW, są zastrzeżone. Bez zgody uprawnionego z praw autorskich oraz autora Serwisu internetowego, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej witrynie internetowej. Nie może być też przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mobilnym Gabinetem Pediatrycznym, a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Mobilny Gabinet Pediatryczny informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 5. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
  1. aktywne konto e-mail;
  2. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką;
  3. aktualna wersja przeglądarki internetowej
 6. Mobilny Gabinet Pediatryczny może dokonać zmiany Regulaminu, pod warunkami wskazanymi niżej. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Serwisu internetowego informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów, posiadających Konta o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Korzystanie przez Konsumenta z Konta po zmianie Regulaminu wymaga akceptacji Regulaminu w zmienionej treści.
 7. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie WWW oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (regulamin) zamieszczonego na stronie www.mobilnygabinetpediatryczny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.09.2018r. i obowiązuje dla Zamówień złożonych po tej dacie.